Avtale Vilkår og Betingelser

Hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte oss på hallo@dineting.no

Les denne avtalen nøye. Disse betingelsene gjelder for bruk av våre nettsteder, bruk av våre web- eller mobilapplikasjoner og / eller leie av lager og / eller bruk av våre produkter og / eller tjenester. Ved å gå inn på nettstedet vårt, bruke tjenesten vår, anskaffe våre produkter og / eller bruke våre web- eller mobilapplikasjoner, samtykker du i og godtar å være bundet av disse vilkårene og betingelsene ("Avtalen"). Videre er du enig i at all informasjonen du gir oss er nøyaktig, riktig og oppdatert, og at du vil varsle oss om endringer umiddelbart dersom det skulle være endringer i informasjonen du gir oss. Du samtykker til vår bruk av informasjonen din i samsvar med personvernreglene våre. Du garanterer også at du har lovlig rett til å anskaffe tjenester fra oss på dine egne vegne eller på vegne av mottakeren av tjenestene.

1. PARTER I AVTALEN

1.1 Denne avtalen er mellom DINE TING AS (Org nr 923 559 043), et Norsk -registrert selskap med registrert kontor på Vestrikroken 28 / Hillevågsveien 101 ("Selskapet", "utleier", "vi", "oss" eller "våre") og deg som kunde ("leietaker", "kunde", "Du" eller "din"). For å unngå tvil, inkluderer en kunde enhver besøkende på våre nettsteder, brukere av våre web- eller mobilapplikasjoner og kunder som bruker våre tjenester.

2. DEFINISJONER

2.1 "Tjenester" betyr alle tjenester eller produkter som vi kan tilby når som helst.

2.2 "Data" skal ha den betydningen som er foreskrevet for dem og vil bli håndtert som beskrevet i vår personvernpolicy som finnes nederst på denne side.

2.3 “Levering” eller “Leveranser” skal anses å omfatte eventuelle leveranser av tomme kasser, innsamling av kasser eller varer og / eller retur av kasser eller varer.

2.4 "Kasser" eller "Esker" betyr plastkasser eller garderobeesker tilbudt av Dine Ting AS 

2.5 "Du", "Leietaker" eller "kunde" betyr deg kunden uavhengig av om du er en individuell kunde som handler på dine egne vegne eller en forretningskunde inkludert agenter, nominerte eller fullmektiger.

2.6 "Nettsted" betyr nettstedet vårt på dineting.no eller et hvilket som helst annet nettsted som vi tilbyr eller annonserer tjenestene våre eller påfølgende URL som kan erstatte det.

3. LEIEOBJEKT

3.1 Gjennom denne avtalen får leietaker rett til å oppbevare esker/varer/kasser på lagringsareal spesifisert under og/eller på nettside og/eller på faktura. Ved valget «Betal per gjenstand» aksepterer kunden å leie følgende areal per 1 gjenstand:

Plastkasse 0,25 kvm

Garderobe boks 0,50 kvm

Liten gjenstand 0,50 kvm

Stor gjenstand 1,00 kvm

4. LEIETAKER/KUNDENS ANSVAR OG PLIKTER

4.1 For å gjøre bruk av våre tjenester, må du registrere deg og opprette en konto hos oss. Du er ansvarlig i samsvar med vilkårene i personvernreglene våre for å sikre at dataene du gir er fullstendige og nøyaktige og at du vil oppdatere når og når noen detaljer kan endres. Du er ansvarlig for å holde påloggingsinformasjonen din, inkludert dine data og passord trygt, og å ta alle rimelige skritt for å sikre at ingen andre enn deg selv får tilgang til kontoen din og tjenestene. Du må også sørge for at all e-postadresse, personlig informasjon eller kontaktinformasjon du oppgir er gyldig og oppdatert.

4.2 Du kan ikke under noen omstendigheter underlisenser eller selge noen av tjenestene vi tilbyr, og du kan heller ikke representere oss på noen måte av noen som helst grunn uten vårt forutgående skriftlige samtykke.

4.3 Leietaker aksepterer og kun ha tilgang til sitt lager / eiendeler via nettstedet og gir representanter / ansatte hos Dine Ting AS eksklusiv tilgang til kundens lager. 

4.4 Kunden aksepterer og kun bruke kasser tilbudt av selskap for pakking og lagring av gjenstander som er mindre enn og får plass e kassene. Kunden skal ikke bruke egne kasser til dette.

4.5 Leietaker må selv sørge for at deres eiendeler er forsikret. Ved å opplyse sitt forsikringsselskap om at eiendeler er plassert hos oss, dekkes eiendelene normalt av ordinær innboforsikring. Utleier har ikke ansvar for skade og tap som måtte oppstå på leietakers lagrede gods ved vannlekkasje, brann, tyveri og skadedyr m.m.

4.6 Leietaker skal fremvise ID til våre ansatte ved levering/henting, og la ansatte notere ID kontroll nummer som lagres sammen med kundedata. 

4.7 Engelskspråklige kunder forplikter seg til å oppsøke hjelp til å forstå norskspråklig avtale. I de tilfeller der vilkårene foreligger på engelsk, vil alltid den norske versjonen gå foran ved uklarheter.

5. VARER OG LAGRING

5.1 Du erklærer at i hele løpet av denne avtalen er alle varer du lagrer hos oss, er og forblir din eiendom, eller at du har den uttrykkelige tillatelsen og autoriteten til personen som eier varene til å bruke våre tjenester og overlate dem til oss.

5.2 Alle kasser forblir Dine Ting AS sin eiendom med mindre du bestemmer deg for å kjøpe dem fra oss.

5.3 Varer som er lagret hos oss må ikke overstige 20kg per plastkasse eller 25-50kg per individuell gjenstand, liten eller stor. Du er ansvarlig for å pakke alle varene nøye og beskytte dem med beskyttende innpakning eller polstring. Varer som er lagret i Dine Ting Beholdere må forsegles med strips som er levert til deg ved levering av de tomme kassene. Vi har rett til å nekte å oppbevare kasser eller gjenstander hvis vi ikke er komfortable med kvaliteten på kassen/gjenstanden eller dens dimensjoner, varene (eller pakningen av den) eller av hvilken som helst rimelig grunn vi måtte ha.

5.4 Varer som er lagret må ikke inneholde forbudte, ulovlige, stjålne eller forgjengelige gjenstander. Andre forbudte varer inkluderer, men er ikke begrenset til, planter; skapninger (enten de er levende eller døde); brannfarer, skytevåpen, våpen eller eksplosiver av noe slag; kjemikalier, farlige eller giftige materialer av noe slag; gjenstander som avgir enhver form for lukt eller røykes; komprimerte gasser; eventuelle valutaer, obligasjoner eller verdipapirer; eller gjenstander med høy verdi som smykker, antikviteter, kunst, fine viner, valutaer eller edle metaller.

5.5 Vi eller noen som handler på våre vegne kan når som helst åpne boksene dine for å få tilgang til varene dine hvis vi med rimelighet mener at de inneholder varer som strider mot vilkårene i pkt. 4.4; hvis vi er pålagt å gjøre det av noen kompetent myndighet, lokal myndighet eller ved lov eller rettspålegg; eller hvis vi føler at mennesker eller eiendommer risikerer personskade eller skade. Vi har ikke noe ansvar i tilfelle at vi blir bedt om å overføre varer til myndigheter eller rettshåndhevelsesbyrå, eller hvis vi er pålagt av dem eller en rettskjennelse om å avhende eller ødelegge varer. Eventuelle kostnader eller tap påført oss forbundet med noen av disse prosessene skal bæres av kunden.

5.6 Tilgang til våre fasiliteter eller til noen av våre underleverandører eller agenter er strengt forbudt.

6. LEVERING OG HENTING

6.1 Du må sørge for at våre ansatte eller de fra tredjepart som handler på våre vegne har rimelig tilgang til ditt hjem/lokaler for at vi skal sikre at vi er i stand til å utføre leveransene til deg. Du er ansvarlig for at gjenstandene som skal på lager er tilgjengelige for henting i en lett tilgjengelig første etasje eller med lett tilgang til heis. Der leveranser krever at våre ansatte bærer gjenstander opp eller ned trapper, vil det være separate gebyrer for slike tjenester, og det er ditt ansvar å spørre om disse kostnadene på forhånd. Det må også være rimelig vei-tilgang og inngang til døren til hjemmet/lokalene der Leveransen er bestilt til / fra og parkeringsmuligheter er tilgjengelige om nødvendig. Leveransene må være mottatt eller overlevert av noen som er lovlig i stand til det og autorisert av deg til det. I tilfelle noen av disse vilkårene ikke er oppfylt og tjenestene våre blir påvirket, vil et ekstra gebyr på bli lagt til din månedlige faktura. Dette gebyret tilsvarer det levering skulle kostet for den tjenesten eller 200kr for feilet opphenting. 6.2 Når du ber om levering, må du velge en tid/dato for leveransen, og det er ditt ansvar å sørge for at du eller noen du har autorisert er til stede på adressen du har oppgitt for å motta kasser og / eller varer. Hvis noen ikke mottar leveransen, vil den bli ansett som en mislykket levering og bli pålagt et gebyr. Dette gebyret tilsvarer det levering skulle kostet for den tjenesten eller 200kr for feilet opphenting.

6.3 Med forbehold om ytterligere vilkår og betingelser som er oppført i artikkel 12, skal vi ikke holdes ansvarlig for avbestillinger eller leveranser som følge av force majeure, inkludert, men ikke begrenset til ugunstige værforhold, advarsler om dårlig vær, trafikkforhold eller andre hendelse utenfor vår kontroll.

6.4 Vi kan nekte å samle inn gjenstander eller kasser som ikke overholder vilkårene fastsatt i artikkel 4 etter eget skjønn. Hvis dette resulterer i en mislykket levering, er du ansvarlig for en mislykket leveringskostnad på 200kr.

6.5 Dine Ting AS Kasser og bokser blir gitt til deg bare for deg å pakke med varer som du vil lagre på ditt lager. Det er ditt ansvar å planlegge en samling av Kassene i løpet av 14 dager fra leveringsdatoen til deg. Hvis du holder på beholderne i mer enn 14 dager, belaster vi deg for den lagerplassen du skal leie. Når vi kommer for å hente kassene fra deg, må du returnere til oss alle kassene som vi tidligere har levert til deg. 

6.6 Hvis du ønsker å beholde tomme kasser for deg selv eller mister kasser, vil vi belaste deg 300kr per kasse, samt et engangsgebyr på 200kr for levering av disse kassene til deg.

6.6 Ved levering til en annen person enn kunden må kunden i avtalt leveranse oppgi adresse og fullt navn til 3 person, og vi krever å se legitimasjon av 3 person, notere kontroll nummer på ID, for å bekrefte identitet.

7. BETALING OG KOSTNADER

7.1 Alle aktuelle priser er de som er spesifisert på nettstedet ved bestilling eller som spesifisert i denne avtalen i tilfelle mislykkede leveranser eller andre situasjoner. 7.2 Alle gjeldende priser kan endres etter vårt skjønn. I tilfelle priser økes, vil vi gi deg varsel 2 måned (er) i forkant av endringene som skjer. I samsvar med artikkel 8 har du rett til å si opp avtalen hvis du ikke ønsker å fortsette å leie lager. 

7.3 Vi aksepterer betaling med bankkort og faktura. Betalingsmåten vi aksepterer for hver kunde kan variere og avgjøres etter eget skjønn.

7.4 Vi kan kreve at du oppgir betalingskortinformasjonen din for å leie lager og registrere deg. Den lagrede betalingskortinformasjonen din kan brukes til å fakturere alle fremtidige kostnader automatisk.

7.5 Lagerleieforholdet fornyes og tjenester blir fakturert/belastet automatisk med 30 dager av gangen for lagringsomkostninger og eventuelle andre kostnader, inkludert, men ikke begrenset til utleie av våre kasser, som faktureres/belastes automatisk med 30 dager av gangen på forhånd etter den første betalingsdatoen. Den første betalingsdatoen vil være den tidligste av datoen vi henter varer hos deg eller 7 dager etter at vi først har levert tomme kasser til deg.

7.6 Kunder har ikke rett til refusjon for lagringskostnader, leveringstjenester eller andre kostnader fakturert i samsvar med vilkårene som er spesifisert her. Refusjoner vil bare bli behandlet hvis feil i fakturering er korrekt identifisert og avtalt med oss.

7.7 Du samtykker i å kompensere oss i sin helhet mot alle kostnader og utgifter som er påført oss i tilfelle en betaling mislykkes uansett årsak.

7.8 Hvis du ikke klarer å ordne betaling for beløp som skal betales til oss innen forfallsdato har utleier rett til å belaste forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr.100 eller lov som trer i stedet for denne. Utleier har rett til å kreve gebyr ved purring. Ved vedvarende ubetalt leie vil kravet oversendes til utleiers inkassoforbindelse. Ved forsinket betaling forbeholder utleier seg retten til å suspendere leietakers tilgang til leieobjektet frem utestående er betalt i sin helhet.

8. ANSVARSBEGRENSNING

8.1 Vi skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig eller ansvarlig for skade eller tap på varene som oppstår av andre grunner enn som følge av brudd på denne avtalen eller ved noen uaktsomhet eller forsettlig uredelighet på våre vegne eller noen som helst handling av våre entreprenører. Vi skal heller ikke holdes ansvarlig eller ansvarlig for tapte fortjeneste, inntekter, besparelser, data eller skade på datasystemer. 8.2 Du erkjenner at vi ikke er klar over verdien av varene som er lagret hos oss, og du er ansvarlig for å arrangere passende forsikring for varene dine, som du måtte tro at du trenger.

8.3 Du erkjenner og samtykker i at bruk av nettstedet vårt og noen av våre tjenester helt er på egen risiko. Vi skal ikke holdes ansvarlig eller ansvarlig på noen måte for direkte eller indirekte skader av noe slag som et resultat av bruk av nettstedet eller feil tolking av innholdet.

8.4 Du er ansvarlig for å inspisere gjenstandene som er returnert til deg fra oss for tap eller skade. Hvis du mener at det har vært tap eller skade på gjenstander, må du varsle Dine Ting AS innen 48 timer etter levering. Vi forbeholder oss retten til å inspisere varene og ta bilder av påstått skade eller tap før et forsikringskrav kan fremsettes.

8.5 Det er kundens ansvar å sørge for at varer i kasser eller esker er forsvarlig og forsiktig pakket med tilstrekkelig beskyttelse som det med rimelighet vil være nødvendig for varene som lagres. Vi skal ikke holdes ansvarlig for tap, feillevering og / eller skade på gjenstander som følge av utilstrekkelig eller feil pakking eller beskyttelse; enhver forringelse av varer som kan skje over tid; skjørhet av varer du har bestemt deg for å oppbevare; eventuelle feil på varer eller forspilling eller beslag av varer av juridiske grunner.

8.6 Eventuelle esker levert av kunden må være i god stand, godt pakket og forseglet forsvarlig for å sikre at varene er trygge. Vi har rett til å nekte å oppbevare noen esker hvis vi ikke er komfortable med kvaliteten på esken/gjenstanden eller dens dimensjoner. 

8.7 I alle tilfeller av påstått skade eller tap, har vi rett til å be om bevis for påstått tap eller skade og erstatning eller startkostnad for tapte eller ødelagte varer.

8.10 Ansvar for følgende er ikke inkludert i tilleggsdekningen: a) Terrorangrep, krig eller militær aksjon; b) Tap eller skade som følge av ukjente eller mystiske årsaker; c) Følgende tap av noe slag eller beskrivelse; d) Atomreaksjon, stråling eller radioaktiv, biologisk eller kjemisk forurensning; e) Tap av andre dataregister enn kostnadene for blankt datamateriale; f) Tap fra tyveri uten tvang og voldelige tegn på innbrudd i et sikkert låst rom; g) Brudd, buling, riper, bulking, flis eller enhver utilsiktet skade på gjenstander som er lagret; h) Eventuell skade på varer under transport eller under lasting eller lossing; i) Tap eller skade på eiendom direkte som følge av flom, vann som siver fra utenfor lokalene, handling av havet eller bølger eller tidevannsbølge. j) flom betyr tildekking av normalt tørt land med vann som har sluppet unna eller blitt frigjort fra normalgrensen til: (i) enhver innsjø, elv, bekk eller annet naturlig vassdrag, også endret eller endret; eller (ii) ethvert reservoar, kanal eller dam. k) Penger, mynter, obligasjoner, verdipapirer og lignende. l) Smykker, klokker, edelstener og frimerker av alle slag) Pelsverk, kunst, mobiltelefoner, parfymeri, tobakk, sigarer, sigaretter, øl, vin, brennevin og lignende, som overstiger 1000kr samlet. n) Elektroniske varer som overstiger 2000kr totalt. Elektroniske elementer er definert som alle forbruks- og kommersielle elektriske apparater og instrumenter, inkludert, men ikke begrenset til radioer, TV-apparater, datamaskiner, datamaskinprogramvare, harddisker, chips, mikrobrikker, kretskort og deres komponenter, modemer, skjermer, kameraer, faksimile maskiner, kopier, videospillere, hi-fis, stereoanlegg, CD-spillere, digitale opptakere / spillere og lignende. (Tunge elektriske gjenstander som bryterutstyr, turbiner, generatorer og lignende skal anses å ikke være elektronikk.) O) Husdyr, planter, eksplosiver og brennbare stoffer 

9. OPPSIGELSE

9.1 Du kan når som helst si opp denne leie-avtalen ved å be om tilbakelevering av varene dine og gjøre opp eventuelle utestående gebyrer som skyldes oss. Ved oppsigelse må du sørge for at du avtaler retur av varene dine og avtaler henting av eventuelle tomme kasser innen leieforholdets periode på 30 dager. Hvis du av en eller annen grunn etter oppsigelsen av denne avtalen, ikke har arrangert retur av varene dine, vil en ny periode på 30 dager belastes deg. 9.2 Vi kan avslutte denne avtalen når som helst og med øyeblikkelig virkning ved å gi skriftlig varsel til deg.

10. PERSONOPPLYSNINGER

10.1 Når du inngår et leieforhold med Dine Ting AS samtykker du til at dine personopplysninger blir behandlet av oss. Vi forbeholder oss retten til å samle inn følgende opplysninger: Fornavn, etternavn, personnummer, ID kontroll nummer, telefonnummer og e-postadresse. Opplysningene brukes til å sikre gjennomføringen av leiekontrakten, samt til å gjennomføre nødvendige kredittvurderinger. Vi har egne rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til personopplysningsloven og personopplysningsloven. Personopplysningene vil kun bli lagret så lenge det er saklig behov for dette, og vil bli slettet 1 år etter kundeforholdet opphører. Du har til enhver tid rett til innsyn i registrerte opplysninger. Henvendelser vedrørende behandlingen av dine personopplysninger rettes til: hallo@dineting.no